რეგისტრაცია

მომხმარებლის მონაცემები

ორგანიზაციის რეკვიზიტები

არჩევა
არჩევა
არჩევა
საკონტროლო კოდი Visual CAPTCHA    

ვებ გვერდ www.Valuta.ge -ს გამოყენების წესები

1. ვალუტის გადასახურდავებელი ობიექტი (შემდგომში "ობიექტი") ვალდებულია ვებ-გვერდზე სრულად განათავსოს ყველა ვალუტა, რომელიც რეალურად გააჩნია გადასახურდავებლად;

2. ობიექტი დამოუკიდებლად, თავისი შეხედულებისამებრ განათავსებს ვალუტის კურსს;

3. ინფორმაციის განთავსება/განახლება უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს 24 (ოცდაოთხი) საათისა;

4. ვებ-გვერდზე განთავსდება მხოლოდ გადასახურდავებელ პუნქტის იდენტური კურსი;

5. ვებ-გვედის სისტემაში შესასვლელ ინფორმაციის შენახვაზე პასუხისმგებელია ობიექტი;

6 ობიექტი ინფორმაციას განათავსებს სრულ, უტყუარ და მოქმედ საკონტაქტო ინფორმაციას, მხოლოდ მის რეალურ სამუშაო საათების იდენტურად;

7. ობიექტი ვალდებულია გამოიყენოს შეჩერების ღილაკი იმ შემთხვევაში, თუ ნებისმიერი მიზეზით-საიტზე განთავსებული ინმორმაცია განსხვავდება რეალურისგან (მაგ. ამოიწურა ვალუტის მარაგი, არასწორად იქნა ინფორმაცია განთავსებული, შიცვალა კურსი და ა.შ.)

8. ვებ-გვერდი იტოვებს უფლებას დამოუკიდებლად, ცალმხრივად და წინასწარ შეთანხმების გარეშე გადახედოს/შეცვალოს როგორც ხელშეკრულების, ისე ვებ-გვერდის მოხმარების წესები;

9. რეგისტრაციის შემდეგ ობიექტი ხელს აწერს ხელშეკრულებას, რომლის განუყოფელ ნაწილსაც წარმოადგენს ზემოხსენებული წესები.

ვებ გვერდ www.Valuta.ge -ს ადმინისტრაცია